Мисија и визија

Нашата мисија е да ги опслужиме клиентите и партнерите со оригинални и ефикасно-комплементарни решенија, што се со гарантирана транспарентност, постојаност, сигурност и ефикасност.

Нашата визија е ЕДС да биде бренд препознаен како доверлив партнер на потрошувачите на електрична енергија, како социјално одговорна компанија која исто така, се грижи за животната средина и одржливиот развој, а сѐ со цел, нашата економија и општеството да имаат целосна и долгорочна полза.